September 10, 2007

From the past - 05

From the past - 04

From the past - 03

From the past - 02

From the past - 01

سلام

طرح‌هايی كه در اين وبلاگ منتشر خواهد شد، در دو گروه جای خواهند گرفت: گروه اول، زير نام «از گذشته»، عمدتا ً گزيده طرح‌هايی هستند كه در دوره‌ای بيست وسه‌ساله – برخی سال‌ها كم‌تر و بعضی سال‌ها بيش‌تر – در «ماهنامه سينمايی فيلم» منتشر شده‌اند. گروه دوم، با نام «كارهای تازه»، طرح‌هايی‌ست كه برای همين وبلاگ كار خواهد شد. طرح‌های «از گذشته» در بيش‌تر موارد در كنار مقاله‌ای به چاپ رسيده است و معنای كامل خود را با توجه به مضمون آن نوشته خواهد يافت؛ اما گمان نمی‌كنم كه به‌طور مستقل هم خالی از معنا نباشد. انتشار كارها، ترتيب خاصی – مثلا ً بر اساس تاريخ – نخواهد داشت و بيش‌تر، حال‌وهوای خود طرح‌ها را دنبال خواهد كرد. امضای من در طول سال‌ها، چند شكل متفاوت داشته است؛ اما برای انتشار در اين فضا، آخرين شكل امضاء در كنار طرح‌ها قرار گرفته است. اين مجموعه، نگاهی‌ست به بخشی از يك كار بيش‌وكم سی‌ساله